Praha Dejvice
3,6 °C
11.12.2017 2:59:04
Praha Kobylisy
5,4 °C
11.12.2017 2:59:45
Pacov
2,3 °C
11.12.2017 2:59:39
Bílkov
-2 °C
11.12.2017 2:57:57
Bohuslavice
3,2 °C
11.12.2017 02:59:31
J. Hradec
1,4 °C
11.12.2017 2:58:03