Praha Dejvice
12,9 °C
21.9.2017 21:23:36
Praha Kobylisy
13,7 °C
21.9.2017 21:23:33
Pacov
10,5 °C
21.9.2017 21:23:41
Bílkov
10 °C
21.9.2017 21:23:45
Bohuslavice
12,4 °C
21.09.2017 21:23:06
J. Hradec
11,6 °C
21.9.2017 21:23:26