Praha Dejvice
-3,3 °C
25.2.2018 16:11:11
Praha Kobylisy
-3,4 °C
25.2.2018 16:11:39
Pacov
-8,2 °C
25.2.2018 16:11:40
Bílkov
-6,8 °C
25.2.2018 16:10:16
Bohuslavice
-5,1 °C
25.02.2018 16:13:16
J. Hradec
-6,5 °C
25.2.2018 16:12:00