Praha Dejvice
19,4 °C
28.7.2017 8:47:57
Praha Kobylisy
20,8 °C
28.7.2017 8:47:35
Pacov
19,4 °C
28.7.2017 8:48:00
Bílkov
22,1 °C
28.7.2017 8:47:16
Bohuslavice
19,2 °C
28.07.2017 08:47:35
J. Hradec
26,2 °C
28.7.2017 8:34:26