Praha Dejvice
14,8 °C
23.6.2018 15:32:06
Praha Kobylisy
17,8 °C
23.6.2018 15:32:55
Pacov
14,6 °C
23.6.2018 15:32:51
Bílkov
18,4 °C
23.6.2018 15:32:10
Bohuslavice
18,6 °C
23.06.2018 15:31:57
J. Hradec
18,4 °C
23.6.2018 15:32:23